Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 31 Turns
  • 6 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
19,400
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
19,600
トランドル玲奈
Regions
Shurima 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 3
Follower 19
Spell 18
Cost
19,400
Mana Cost
0
6
10
12
4
0
4
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
2
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
2
Baccai Sa Thuật
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
大菜卵
Regions
Shurima 24
Quần Đảo Bóng Đêm 16
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 17
Spell 20
Cost
19,600
Mana Cost
0
6
9
12
6
0
4
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
3
Baccai Sa Thuật
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
2
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn