Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 12 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,500
VS
Demacia Ionia
Fiora
3
Shen
3
29,300
ケンゴ
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 13
Landmark 8
Cost
29,500
Mana Cost
0
8
12
6
5
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Jkanders
Regions
Demacia 26
Ionia 14
Champions
Fiora
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
29,300
Mana Cost
0
3
10
7
11
4
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Ngự Thuỷ Sư
3
Ngự Thuỷ Sư
Cost 3 Lá Chắn Durand
2
Lá Chắn Durand
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Fiora
3
Fiora
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
3
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Phản Đòn
2
Phản Đòn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
Cost 7 Hộ Vệ Sùng Kính
1
Hộ Vệ Sùng Kính
Cost 9 Trận Thế Giáp Sắt
2
Trận Thế Giáp Sắt