Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 9 Turns
  • 9 tháng trước
Demacia Noxus
Vladimir
3
Galio
2
Poppy
1
26,400
VS
Demacia Thành Phố Bandle
8,200
갱 림
Regions
Demacia 32
Noxus 8
Champions
Vladimir
3
Galio
2
Poppy
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
26,400
Mana Cost
0
6
12
12
3
5
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
3
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Chó Săn Kháng Ma Thạch
3
Chó Săn Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 3 Môn Đệ Durand
3
Môn Đệ Durand
Cost 3 Lá Chắn Durand
3
Lá Chắn Durand
Cost 3 Huyết Giám
3
Huyết Giám
Cost 3 Gió Lốc Chiến Tranh
3
Gió Lốc Chiến Tranh
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Poppy
1
Poppy
Cost 5 Vladimir
3
Vladimir
Cost 5 Rồng Đất
2
Rồng Đất
Cost 7 Galio
2
Galio
pfish
Regions
Thành Phố Bandle 27
Demacia 13
Champions
Rarity
HiẾm 21
ThƯỜng 19
Type
Follower 24
Spell 16
Cost
8,200
Mana Cost
0
3
20
12
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 2 Đặc Công Bandle
3
Đặc Công Bandle
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Thăng Cấp Trên Chiến Trường
3
Thăng Cấp Trên Chiến Trường
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Bút Lông Thần Tốc
3
Bút Lông Thần Tốc
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Tinh Linh Tiếp Viện
3
Tinh Linh Tiếp Viện
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 4 Cá Cầu Vồng
3
Cá Cầu Vồng
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận