Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 37 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Norra
3
Swain
3
26,900
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
34,000
Armadillosadico
Regions
Thành Phố Bandle 24
Noxus 16
Champions
Norra
3
Swain
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
26,900
Mana Cost
0
6
14
7
2
6
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
3
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Norra
3
Norra
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chế Phẩm Phế Liệu
3
Chế Phẩm Phế Liệu
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
2
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Đại Náo Dịch Chuyển
3
Đại Náo Dịch Chuyển
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 7 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
tchici
Regions
Bilgewater 21
Ionia 19
Champions
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 19
ThƯỜng 7
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
34,000
Mana Cost
0
13
8
6
4
8
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Võ Thuật Wuju
3
Võ Thuật Wuju
Cost 1 Lựa Chọn Then Chốt
3
Lựa Chọn Then Chốt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Đệ Tử Vastaya
3
Đệ Tử Vastaya
Cost 1 Sát Thủ Đoạt Mệnh
1
Sát Thủ Đoạt Mệnh
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Quái Yêu San Hô
3
Quái Yêu San Hô
Cost 2 Mỏ Neo Siêu Nặng
2
Mỏ Neo Siêu Nặng
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Zap Sprayfin
1
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Lee Sin
2
Lee Sin
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
1
Chú Cá Huyền Diệu