Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 1 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Thành Phố Bandle
Gnar
3
Sejuani
3
25,200
VS
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
28,100
Armadillosadico
Regions
Thành Phố Bandle 29
Freljord 14
Champions
Gnar
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 8
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
25,200
Mana Cost
0
8
15
3
6
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Tiêu Độc
3
Phi Tiêu Độc
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Thằn Lằn Tí Hon
3
Thằn Lằn Tí Hon
Cost 2 Kẻ Xếp Đá
3
Kẻ Xếp Đá
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Tộc Trưởng Nakotak
3
Tộc Trưởng Nakotak
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
3
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Cóc Đốm
3
Cóc Đốm
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 7 Lợn Biển Tí Hon
2
Lợn Biển Tí Hon
CBR BruceChetta
Regions
Demacia 31
Bilgewater 9
Champions
Miss Fortune
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 17
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
28,100
Mana Cost
0
5
17
6
3
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Ánh Sáng Nhiệt Huyết
3
Ánh Sáng Nhiệt Huyết
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Genevieve Elmheart
3
Genevieve Elmheart