Tát nước vỡ mồm
APAC

Last updated: 1月前

Match History

2023-10-12
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 29 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
奈德麗
3
20,700
VS
皮爾托福&佐恩 班德爾城
凱特琳
3
提摩
3
29,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
奈德麗
3
20,700
闇影島 蒂瑪西亞
汎
3
關
3
34,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
奈德麗
3
20,700
VS
符文大地 蘇瑞瑪
厄薩斯
2
慨影
2
28,800
2023-10-06
11.11%
(1W 8L)
Defeat
Act 1st · 16 Turns
1個月前
弗雷爾卓德 巨石峰
柔依
3
翱銳龍獸
3
32,800
VS
班德爾城 愛歐尼亞
提摩
2
11,100
Defeat
Act 2nd · 23 Turns
1個月前
闇影島 諾克薩斯
7,800
VS
比爾吉沃特 蘇瑞瑪 蒂瑪西亞
雷珂煞
3
10,000
Defeat
Act 2nd · 15 Turns
1個月前
闇影島 諾克薩斯
7,800
班德爾城 蘇瑞瑪 皮爾托福&佐恩 闇影島
6,000
Defeat
Act 1st · 16 Turns
1個月前
闇影島 諾克薩斯
7,800
班德爾城 愛歐尼亞
提摩
2
11,100
Defeat
Act 2nd · 12 Turns
1個月前
闇影島 諾克薩斯
5,100
VS
蘇瑞瑪 諾克薩斯 闇影島 皮爾托福&佐恩
2,500
Defeat
Act 1st · 10 Turns
1個月前
闇影島 諾克薩斯
5,100
VS
班德爾城 愛歐尼亞
提摩
2
11,100
Defeat
Act 2nd · 35 Turns
1個月前
比爾吉沃特 蘇瑞瑪
派克
3
雷珂煞
3
25,300
比爾吉沃特 弗雷爾卓德
弗力貝爾
3
麗珊卓
3
34,300
Defeat
Act 1st · 13 Turns
1個月前
比爾吉沃特 蘇瑞瑪
派克
3
雷珂煞
3
25,300
蘇瑞瑪 諾克薩斯 愛歐尼亞 闇影島
2,700
Victory
Ranked
Act 1st · 38 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
奈德麗
3
20,700
闇影島 愛歐尼亞
克黎思妲
3
茂凱
3
28,100
2023-09-23
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
2個月前
弗雷爾卓德 巨石峰
弗力貝爾
3
翱銳龍獸
3
33,200
巨石峰 弗雷爾卓德
弗力貝爾
3
翱銳龍獸
3
34,800