Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 27 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
26,700
VS
Ionia Runeterra
Bard
3
Zed
3
26,300
Agigas
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Noxus 16
Champions
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
26,700
Mana Cost
0
3
13
11
0
3
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 3 Linh Hồn Tan Vỡ
1
Linh Hồn Tan Vỡ
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Sanguinar
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
26,300
Mana Cost
0
6
9
12
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Sư Phụ Nhiệt Huyết
3
Sư Phụ Nhiệt Huyết
Cost 2 Sơn Tặc Navori
3
Sơn Tặc Navori
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Nghệ Nhân
3
Nghệ Nhân
Cost 3 Bô Lão Greenglade
3
Bô Lão Greenglade
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Tinh Linh Dẫn Đường
1
Tinh Linh Dẫn Đường
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
3
Sai'nen Nghìn Đuôi