Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 17 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
26,700
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
26,100
Agigas
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Noxus 16
Champions
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
26,700
Mana Cost
0
3
13
11
0
3
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 3 Linh Hồn Tan Vỡ
1
Linh Hồn Tan Vỡ
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Vines
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Noxus 16
Champions
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
26,100
Mana Cost
0
3
12
11
2
3
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn