Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 21 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
26,000
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Elise
3
Twisted Fate
3
32,900
Funny Bones
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Thành Phố Bandle 21
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
26,000
Mana Cost
0
3
15
5
6
5
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tận Diệt
3
Tận Diệt
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
2
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 2 Bứt Tốc
1
Bứt Tốc
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
3
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
1
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
2
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
giansley
Regions
Bilgewater 36
Quần Đảo Bóng Đêm 4
Champions
Elise
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 8
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 23
Cost
32,900
Mana Cost
3
5
19
0
8
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Đàm Phán
2
Đàm Phán
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 4 Yordle Gian Xảo
2
Yordle Gian Xảo
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
3
Thủy Thần Thuyết Giáo