Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Viktor
3
29,700
VS
Piltover & Zaun Noxus
Rumble
3
Sion
3
22,800
Teleport4
Regions
Thành Phố Bandle 25
Piltover & Zaun 18
Champions
Heimerdinger
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 14
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
29,700
Mana Cost
2
8
15
1
3
3
6
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
3
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
2
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Sên Làu Bàu
2
Sên Làu Bàu
Cost 2 Đặc Công Bandle
1
Đặc Công Bandle
Cost 2 Tảo Nữ
1
Tảo Nữ
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Mini-Hóa
3
Mini-Hóa
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 10 Tiến Hóa Huy Hoàng
2
Tiến Hóa Huy Hoàng
슬근슬근 톱질하세
Regions
Piltover & Zaun 22
Noxus 18
Champions
Rumble
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 7
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
22,800
Mana Cost
0
5
12
10
8
0
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
2
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Dây Cót Thời Gian
2
Dây Cót Thời Gian
Cost 2 Lục Lọi
1
Lục Lọi
Cost 3 Kẻ Lang Thang Piltover
3
Kẻ Lang Thang Piltover
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
2
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Rumble
3
Rumble
Cost 4 Chạy Đâu Cho Thoát!
3
Chạy Đâu Cho Thoát!
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 6 Tàn Sát
2
Tàn Sát
Cost 7 Sion
3
Sion