Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 11 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Targon
Pantheon
3
Taric
3
28,900
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
infeReeno
Regions
Targon 29
Demacia 11
Champions
Pantheon
3
Taric
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 10
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 15
Equipment 3
Cost
28,900
Mana Cost
0
4
16
7
7
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nam Châm Darkin
3
Nam Châm Darkin
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 3 Chăn Cừu Du Mục
3
Chăn Cừu Du Mục
Cost 3 Iula
2
Iula
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 3 Lá Chắn Durand
1
Lá Chắn Durand
Cost 4 Taric
3
Taric
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Camphor Ngờ Vực
2
Camphor Ngờ Vực
Oczer
Regions
Ionia 21
Bilgewater 19
Champions
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 19
ThƯỜng 6
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
35,100
Mana Cost
0
12
7
5
5
8
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đệ Tử Vastaya
3
Đệ Tử Vastaya
Cost 1 Võ Thuật Wuju
3
Võ Thuật Wuju
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Lựa Chọn Then Chốt
3
Lựa Chọn Then Chốt
Cost 2 Quái Yêu San Hô
3
Quái Yêu San Hô
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Mỏ Neo Siêu Nặng
1
Mỏ Neo Siêu Nặng
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
2
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 5 Lee Sin
2
Lee Sin
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu