Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 10 tháng trước
Demacia Targon
Aphelios
3
Lux
3
24,200
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Ahri
3
Kennen
3
30,600
살아있는유산균
Regions
Targon 30
Demacia 10
Champions
Aphelios
3
Lux
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 14
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 19
Landmark 2
Cost
24,200
Mana Cost
0
3
12
10
4
8
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 2 Bóng Tối Bầu Trời
3
Bóng Tối Bầu Trời
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 3 Nữ Tu Lunari
3
Nữ Tu Lunari
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 3 Nữ Tu Solari
2
Nữ Tu Solari
Cost 4 Thợ Rèn Mặt Trời Solari
2
Thợ Rèn Mặt Trời Solari
Cost 4 Ngôi Đền Mờ Ảo
2
Ngôi Đền Mờ Ảo
Cost 5 Lux
3
Lux
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
3
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
2
Chùm Sáng Mặt Trời
Cost 6 Tưởng Niệm
3
Tưởng Niệm
追い風
Regions
Ionia 37
Quần Đảo Bóng Đêm 3
Champions
Ahri
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 13
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 18
Landmark 2
Cost
30,600
Mana Cost
0
14
12
2
9
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
2
Kẻ Khóc Thương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
2
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
1
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
3
Sai'nen Nghìn Đuôi