Victory

  • Ranked
  • 1st Atk
  • 26 Turns
  • 7 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,900
VS
Demacia Ionia
Poppy
3
Zed
3
23,800
Lunimus
Regions
Bilgewater 36
Freljord 4
Champions
Gangplank
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
26,900
Mana Cost
3
8
12
2
3
3
6
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Đàm Phán
2
Đàm Phán
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Tiên Tri Cóc
2
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
1
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 3 Tượng Thần Đầu Khỉ
2
Tượng Thần Đầu Khỉ
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 6 Nỏ Săn Thủy Quái
3
Nỏ Săn Thủy Quái
Cost 8 Tàu Dreadway
2
Tàu Dreadway
Cost 12 Feel The Rush
1
Feel The Rush
harkossmurffy
Regions
Demacia 22
Ionia 18
Champions
Poppy
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 12
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
23,800
Mana Cost
0
8
16
8
8
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Kiếm Sư Trinh Sát Navori
3
Kiếm Sư Trinh Sát Navori
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phù Thủy Nhỏ
3
Phù Thủy Nhỏ
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận