Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 3 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Draven
3
Sion
3
26,600
VS
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
MoonDalhee
Regions
Noxus 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Draven
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 4
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
26,600
Mana Cost
2
7
13
10
0
1
0
7
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
2
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 1 Fan Cuồng Của Draven
1
Fan Cuồng Của Draven
Cost 1 Nhện Cưng
1
Nhện Cưng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
2
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Ý Chí Noxus
1
Ý Chí Noxus
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
1
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
Never1
Regions
Runeterra 21
Noxus 19
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 3
ThƯỜng 31
Type
Champion 6
Follower 27
Spell 7
Cost
22,000
Mana Cost
0
12
15
7
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Dũng Mãnh
1
Dũng Mãnh
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát