Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 27 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,100
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Vi
2
Viktor
1
23,000
AFTV깜동
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
17,100
Mana Cost
0
11
9
11
5
3
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không
OPAK 罪神者
Regions
Piltover & Zaun 24
Targon 16
Champions
Aphelios
3
Vi
2
Viktor
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 8
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
23,000
Mana Cost
2
7
14
10
1
2
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
1
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
2
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Viktor
1
Viktor
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 6 Bộ Ba Thượng Giới
1
Bộ Ba Thượng Giới
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm