Victory

  • Ranked
  • 1st Atk
  • 19 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Poppy
3
29,200
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Thresh
3
Viego
3
25,900
ruofan8
Regions
Demacia 31
Bilgewater 9
Champions
Miss Fortune
3
Poppy
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 17
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
29,200
Mana Cost
0
8
12
7
9
0
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Nữ Vệ Sám Hối
3
Nữ Vệ Sám Hối
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 3 Lăng Kính Phòng Hộ
1
Lăng Kính Phòng Hộ
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
3
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 6 Genevieve Elmheart
3
Genevieve Elmheart
Cost 6 Cithria Can Trường
1
Cithria Can Trường
Anubis
Regions
Ionia 21
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Thresh
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
25,900
Mana Cost
0
0
13
9
8
6
0
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Lính Canh Greenglade
3
Lính Canh Greenglade
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Đảo Phách
1
Đảo Phách
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
3
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Viego
3
Viego
Cost 5 Thresh
3
Thresh
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn