Puyshpii
AMERICAS

Last updated: 4 giờ trước

Match History

1 ngày trước
83.33%
(10W 2L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 14 Turns
15 giờ trước
Targon Thành Phố Bandle
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,300
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Jayce
3
Elise
2
Vi
1
25,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 16 Turns
15 giờ trước
Targon Thành Phố Bandle
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,300
Noxus Bilgewater
Twisted Fate
3
Annie
2
Katarina
1
28,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
15 giờ trước
Targon Thành Phố Bandle
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,300
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
28,200
Defeat
Ranked
Act 1st · 14 Turns
15 giờ trước
Targon Thành Phố Bandle
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,300
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Gwen
3
23,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
15 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
VS
Ovo
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Viktor
2
Aphelios
1
29,800
Victory
Ranked
Act 1st · 29 Turns
16 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Ionia Piltover & Zaun
Ezreal
3
Karma
3
29,900
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
16 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Runeterra Demacia
Kayn
3
Vayne
3
29,600
Victory
Ranked
Act 1st · 26 Turns
17 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
VS
Piltover & Zaun Ionia
Karma
2
Seraphine
2
Viktor
2
33,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 20 Turns
17 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Noxus Demacia
Rumble
3
Vayne
3
29,300
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
17 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
31,700
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
17 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
28,200
Victory
Ranked
Act 1st · 16 Turns
17 giờ trước
Thành Phố Bandle Targon
Zoe
3
Teemo
2
Norra
1
25,500
Quần Đảo Bóng Đêm Targon
Leona
3
Aurelion Sol
2
Zoe
1
27,900