Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 59 Turns
  • 10 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Ahri
3
Kennen
3
30,400
VS
Ionia Piltover & Zaun
Ezreal
3
Karma
3
28,300
Alanzq
Regions
Ionia 37
Quần Đảo Bóng Đêm 3
Champions
Ahri
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 12
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 19
Landmark 2
Cost
30,400
Mana Cost
0
12
12
3
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
2
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
1
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
3
Sai'nen Nghìn Đuôi
DoveLion
Regions
Piltover & Zaun 21
Ionia 19
Champions
Ezreal
3
Karma
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 18
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
28,300
Mana Cost
3
3
11
7
11
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
3
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Mèo Sa Ngã
3
Mèo Sa Ngã
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
1
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Kẻ Cầu Toàn
1
Kẻ Cầu Toàn
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Chạy Đâu Cho Thoát!
2
Chạy Đâu Cho Thoát!
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 5 Karma
3
Karma
Cost 5 Nhập Định
2
Nhập Định