Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 52 Turns
  • 10 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Elise
3
Kindred
3
25,000
VS
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
28,600
Alanzq
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 30
Piltover & Zaun 10
Champions
Elise
3
Kindred
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
25,000
Mana Cost
1
3
16
8
5
2
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Vệ Binh Thực Tử
3
Vệ Binh Thực Tử
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
3
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
1
Khỉ Nổ Tung
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Đóng Hộp
1
Đóng Hộp
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
1
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
Cost 9 Chỉ Huy Ledros
1
Chỉ Huy Ledros
I HATE BOLSONARO
Regions
Shurima 24
Bilgewater 16
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 3
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 30
Spell 4
Cost
28,600
Mana Cost
0
10
12
6
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Bẫy Máu
1
Bẫy Máu
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 8 Quái Ngư
3
Quái Ngư