DAK.GG for Warzone opened! Visit WZ.DAK.GG to view your CoD: Warzone stats!

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 322小时 356W 376T 108L

特级大师

特级大师

6,663 Survival Point

10位 前 0.0001%

356W 376T -268L

7.55

前 0.50%

42.4%

前 0.70%

87.1%

前 3.15%

632

前 0.75%

840

前 1.34%

20

前 0.22%

19.5%

前 44.3%

869.4m

前 0.12%

23分 03秒

前 1.06%

#4.6

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

四排
#2 /29 6小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
5
伤害
605
倒地拉起
2
移动距离
11.0 km
存活时间
28分 02秒
Longest
228m
Members
登录中
四排
#4 /27 7小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
5
伤害
748
倒地拉起
1
移动距离
8.45 km
存活时间
25分 26秒
Longest
228m
Members
登录中
四排
#13 /28 7小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
4
伤害
576
倒地拉起
5
移动距离
10.0 km
存活时间
19分 39秒
Longest
226m
Members
登录中
Custom
#4 /16 8小时前
Map
Erangel
主要武器
M416
击杀
4
伤害
687
倒地拉起
4
移动距离
6.85 km
存活时间
29分 48秒
Longest
196m
Members
登录中
Custom
#2 /16 9小时前
Map
Miramar
主要武器
SLR
击杀
4
伤害
733
倒地拉起
8
移动距离
9.13 km
存活时间
30分 26秒
Longest
76m
Members
登录中
Custom
#5 /16 10小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
0
伤害
182
倒地拉起
0
移动距离
4.75 km
存活时间
21分 55秒
Longest
0m
Members
登录中
Custom
#7 /16 11小时前
Map
Miramar
主要武器
M416
击杀
0
伤害
97
倒地拉起
0
移动距离
1.40 km
存活时间
7分 13秒
Longest
0m
Members
登录中
Custom
#4 /16 11小时前
Map
Erangel
主要武器
Mini 14
击杀
1
伤害
380
倒地拉起
1
移动距离
8.63 km
存活时间
23分 20秒
Longest
35m
Members
登录中
四排
#4 /25 12小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
1
伤害
62
倒地拉起
1
移动距离
5.74 km
存活时间
12分 50秒
Longest
78m
Members
登录中
四排
#1 /30 12小时前
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
9
伤害
1169
倒地拉起
8
移动距离
9.32 km
存活时间
26分 04秒
Longest
402m
Members
登录中
查看更多比赛信息