Steam头像图片
926YangMieMie

最近升级 9月 24日

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 4小时 3W 6T 12L

黄金级 5

黄金级 5

2,108 Survival Point

2,287,895位 前 33.4%

3W 6T 6L

1.17

前 21.4%

14.3%

前 2.75%

42.9%

前 8.89%

116

前 43.5%

21

前 41.8%

5

前 34.4%

33.3%

前 12.3%

320.3m

前 8.88%

13分 28秒

前 26.5%

#22.3

图标 双排 FPP 18分 0W 1T 0L

白银级 5

白银级 5

1,051 Survival Point

1,065,774位 前 47.6%

0W 1T -1L

0.00

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

100%

前 3.52%

124

前 29.7%

1

前 100.0%

0

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

0.0m

前 100.0%

18分 27秒

前 4.15%

#7.0

图标 四排 14小时 3W 20T 62L

黄金级 3

黄金级 3

2,576 Survival Point

3,006,732位 前 33.1%

3W 20T 42L

0.99

前 27.9%

3.5%

前 28.3%

27.1%

前 59.7%

137

前 29.5%

85

前 34.6%

6

前 37.2%

13.6%

前 69.2%

293.1m

前 28.1%

10分 27秒

前 70.8%

#16.6

图标 四排 FPP 2小时 1W 3T 15L

白银级 2

白银级 2

1,767 Survival Point

1,136,720位 前 35.9%

1W 3T 12L

2.89

前 2.67%

5.3%

前 13.4%

21.1%

前 65.4%

325

前 2.89%

19

前 41.9%

14

前 0.86%

19.2%

前 49.2%

301.6m

前 15.0%

6分 22秒

前 83.9%

#18.5

Recent Match History

双排
#1 /48 8月 14日
Map
Miramar
击杀
2
伤害
96
倒地拉起
3
移动距离
6.76 km
存活时间
24分 14秒
Longest
132m
Members
登录中
双排
#8 /50 8月 13日
Map
Miramar
击杀
5
伤害
232
倒地拉起
2
移动距离
5.86 km
存活时间
26分 54秒
Longest
46m
Members
登录中
四排
#32 /32 8月 13日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.04 km
存活时间
1分 47秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#7 /25 8月 13日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
40
倒地拉起
1
移动距离
4.09 km
存活时间
23分 25秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#8 /27 8月 13日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
21
倒地拉起
0
移动距离
2.65 km
存活时间
14分 59秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#22 /30 8月 13日
Map
Miramar
击杀
3
伤害
294
倒地拉起
2
移动距离
0.40 km
存活时间
5分 22秒
Longest
32m
Members
登录中
四排
#20 /28 8月 13日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
25
倒地拉起
0
移动距离
0.18 km
存活时间
5分 06秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#24 /28 8月 13日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
94
倒地拉起
0
移动距离
0.20 km
存活时间
2分 54秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#5 /27 8月 13日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
269
倒地拉起
2
移动距离
5.00 km
存活时间
25分 56秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#15 /27 8月 13日
Map
Erangel
击杀
1
伤害
290
倒地拉起
2
移动距离
0.57 km
存活时间
7分 19秒
Longest
0m
Members
登录中
查看更多比赛信息