It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 3小时 2W 3T 11L

黄金级 1

黄金级 1

1,588 积分

前 43.8% 346,392位

2W 3T 8L

4.14

前 6.05%

12.5%

前 9.72%

31.2 %

前 19.4%

343

前 0.01%

16

前 62.0%

14

前 2.16%

17.2%

359.0m

14分 24秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 11小时 3W 12T 21L

白金级 3

白金级 3

1,726 积分

前 24.8% 82,514位

3W 12T 9L

4.67

前 3.21%

8.3%

前 18.0%

41.7 %

前 19.4%

464

前 0.01%

36

前 50.6%

14

前 3.15%

20.8%

306.5m

18分 48秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 5小时 4W 4T 16L

黄金级 4

黄金级 4

1,620 积分

前 63.7% 582,050位

4W 4T 12L

2.95

前 8.89%

16.7%

前 9.72%

33.3 %

前 66.4%

307

前 0.01%

24

前 70.4%

7

前 46.1%

22.0%

336.8m

13分 31秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
4W 4T 16L 8月 21日
积分
1620 (+420)
平均击杀
2.5
平均助攻
1.0
平均伤害
307
平均移动距离
2.01 km
平均存活时间
13分 31秒
登录中
双排
3W 12T 21L 8月 21日
积分
1726 (+526)
平均击杀
4.3
平均助攻
0.5
平均伤害
464
平均移动距离
3.15 km
平均存活时间
18分 48秒
登录中
单排
2W 3T 11L 8月 21日
积分
1588 (+388)
平均击杀
3.6
平均助攻
0.1
平均伤害
343
平均移动距离
2.11 km
平均存活时间
14分 24秒
登录中