Steam头像图片
CNchjn1

最近升级 6月 7日

图标 单排 1小时 0W 0T 8L

青铜级 4

青铜级 4

301 Survival Point

4,592,607位 前 71.2%

0W 0T 8L

1.88

前 9.01%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

258

前 5.51%

8

前 44.7%

5

前 23.0%

26.7%

前 34.9%

210.6m

前 14.6%

13分 01秒

前 25.7%

#41.5

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 45小时 1W 3T 228L

白银级 5

白银级 5

1,189 Survival Point

5,117,948位 前 66.2%

1W 3T 225L

0.10

前 86.9%

0.4%

前 31.7%

1.7%

前 78.7%

16

前 93.2%

232

前 2.93%

7

前 18.4%

25.0%

前 33.8%

379.8m

前 4.61%

11分 47秒

前 40.3%

#43.7

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 338小时 0W 2T 1543L

黄金级 3

黄金级 3

2,528 Survival Point

3,007,372位 前 30.5%

0W 2T 1541L

0.01

前 88.5%

0.0%

前 100.0%

0.1%

前 88.1%

1

前 95.0%

1545

前 0.18%

5

前 49.8%

45.5%

前 4.87%

76.4m

前 71.4%

13分 08秒

前 37.8%

#28.0

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

双排
#13 /44 5月 19日
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
3
伤害
561
倒地拉起
1
移动距离
5.89 km
存活时间
21分 30秒
Longest
56m
Members
登录中
双排
#4 /48 5月 19日
Map
Erangel
主要武器
SLR
击杀
3
伤害
542
倒地拉起
3
移动距离
5.53 km
存活时间
29分 51秒
Longest
193m
Members
登录中
双排
#15 /49 5月 19日
Map
Erangel
主要武器
M16A4
击杀
1
伤害
146
倒地拉起
1
移动距离
6.82 km
存活时间
20分 50秒
Longest
28m
Members
登录中
双排
#37 /49 5月 19日
Map
Erangel
主要武器
Mini 14
击杀
1
伤害
198
倒地拉起
1
移动距离
0.13 km
存活时间
4分 11秒
Longest
3m
Members
登录中
双排
#25 /48 5月 19日
Map
Miramar
主要武器
M416
击杀
0
伤害
42
倒地拉起
0
移动距离
6.58 km
存活时间
14分 00秒
Longest
0m
Members
登录中
双排
#1 /50 5月 19日
Map
Miramar
主要武器
SKS
击杀
7
伤害
568
倒地拉起
4
移动距离
5.00 km
存活时间
30分 48秒
Longest
379m
Members
登录中
双排
#22 /49 5月 19日
Map
Miramar
主要武器
M16A4
击杀
2
伤害
327
倒地拉起
1
移动距离
1.89 km
存活时间
13分 51秒
Longest
18m
Members
登录中
双排
#49 /49 5月 19日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
37
倒地拉起
0
移动距离
0.06 km
存活时间
1分 06秒
Longest
0m
Members
登录中
双排
#43 /47 5月 19日
Map
Miramar
主要武器
Micro Uzi
击杀
1
伤害
128
倒地拉起
1
移动距离
0.14 km
存活时间
2分 47秒
Longest
50m
Members
登录中
双排
#43 /49 5月 19日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.01 km
存活时间
2分 46秒
Longest
0m
Members
登录中
查看更多比赛信息