It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 16小时 1W 10T 56L

None

None

1,895 积分

72,751位

1W 10T 46L

1.52

1.5%

16.4 %

182

67

9

18.0%

242.7m

15分 08秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 7小时 1W 8T 19L

None

None

1,764 积分

147,259位

1W 8T 11L

1.48

3.6%

32.1 %

195

28

6

20.0%

214.5m

16分 09秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 16小时 5W 21T 31L

None

None

1,996 积分

80,863位

5W 21T 10L

1.06

8.8%

45.6 %

158

57

7

16.4%

625.4m

17分 17秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
4T 3L 7月 31日
积分
1996 (+70)
平均击杀
0.6
平均助攻
0.3
平均伤害
161
平均移动距离
4.12 km
平均存活时间
22分 04秒
登录中
双排
1L 7月 31日
积分
1764 (-0)
击杀
1
助攻
1
伤害
260
移动距离
3.08 km
存活时间
15分 10秒
登录中
单排
1T 7月 31日
积分
1895 (+44)
击杀
3
助攻
0
伤害
314
移动距离
2.19 km
存活时间
27分 30秒
登录中
四排
5W 17T 28L 7月 20日
积分
1925 (+725)
平均击杀
1.0
平均助攻
0.4
平均伤害
157
平均移动距离
2.89 km
平均存活时间
16分 37秒
登录中
双排
1W 8T 18L 7月 20日
积分
1764 (+564)
平均击杀
1.4
平均助攻
0.2
平均伤害
192
平均移动距离
3.09 km
平均存活时间
16分 11秒
登录中
单排
1W 9T 56L 7月 20日
积分
1850 (+650)
平均击杀
1.5
平均助攻
0.1
平均伤害
180
平均移动距离
1.97 km
平均存活时间
14分 57秒
登录中