It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 1小时 0W 0T 3L

白金级 2

白金级 2

1,310 积分

前 21.0% 779,870位

0W 0T 3L

5.33

前 4.07%

0.0%

前 100.0%

0.0 %

前 100.0%

554

前 4.06%

3

前 44.9%

9

前 6.47%

6.2%

前 45.1%

269.3m

前 7.05%

23分 11秒

前 16.2%

图标 单排 FPP 22小时 1W 18T 96L

钻石级 3

钻石级 3

1,476 积分

前 8.53% 46,780位

1W 18T 78L

1.56

前 30.2%

0.9%

前 14.6%

16.5 %

前 27.0%

188

前 30.5%

115

前 1.18%

7

前 15.1%

21.3%

前 33.6%

208.6m

前 19.3%

11分 38秒

前 52.4%

图标 双排 30分 0W 1T 0L

黄金级 1

黄金级 1

1,263 积分

前 43.2% 1,495,335位

0W 1T -1L

8.00

前 1.71%

0.0%

前 100.0%

100%

前 9.20%

1,043

前 0.48%

1

前 100.0%

8

前 12.7%

50.0%

前 6.99%

124.0m

前 40.0%

30分 43秒

前 2.34%

图标 双排 FPP 12小时 3W 16T 36L

大师 3

大师 3

1,664 积分

前 3.94% 18,724位

3W 16T 20L

1.38

前 36.0%

5.5%

前 17.4%

34.5 %

前 25.0%

165

前 42.2%

55

前 9.02%

6

前 28.0%

20.8%

前 34.1%

264.6m

前 19.6%

14分 03秒

前 45.1%

图标 四排 4小时 0W 6T 7L

白金级 2

白金级 2

1,410 积分

前 20.1% 774,487位

0W 6T 1L

1.85

前 30.0%

0.0%

前 100.0%

46.2 %

前 41.0%

256

前 24.0%

13

前 24.2%

5

前 34.3%

29.2%

前 14.7%

236.6m

前 22.3%

19分 37秒

前 29.7%

图标 四排 FPP 65小时 34W 77T 122L

大师 3

大师 3

1,720 积分

前 3.79% 18,544位

34W 77T 45L

1.81

前 25.8%

14.6%

前 12.0%

47.6 %

前 37.7%

208

前 31.1%

233

前 0.56%

14

前 3.33%

29.1%

前 18.9%

483.3m

前 3.53%

16分 57秒

前 33.1%

Recent Match History

四排(第一人称)
1W 17T 20L 10月 10日
积分
1720 (-6.7)
平均击杀
1.2
平均助攻
0.4
平均伤害
198
平均移动距离
4.57 km
平均存活时间
17分 26秒
登录中
双排(第一人称)
4T 8L 10月 10日
积分
1664 (-12)
平均击杀
2.1
平均助攻
0.2
平均伤害
241
平均移动距离
2.77 km
平均存活时间
14分 50秒
登录中
单排(第一人称)
9L 10月 10日
积分
1476 (-40)
平均击杀
1.3
平均助攻
0.1
平均伤害
148
平均移动距离
1.36 km
平均存活时间
9分 49秒
登录中
四排
6T 2L 10月 10日
积分
1410 (+203)
平均击杀
2.4
平均助攻
0.9
平均伤害
310
平均移动距离
5.22 km
平均存活时间
23分 42秒
登录中
双排
1T 10月 10日
积分
1263 (+63)
击杀
8
助攻
0
伤害
1043
移动距离
7.05 km
存活时间
30分 43秒
登录中
四排(第一人称)
1W 3T 1L 9月 30日
积分
1727 (+32)
平均击杀
1.6
平均助攻
0.2
平均伤害
172
平均移动距离
5.86 km
平均存活时间
19分 59秒
登录中
双排(第一人称)
1W 3T 6L 9月 30日
积分
1676 (+20)
平均击杀
1.4
平均助攻
0.7
平均伤害
152
平均移动距离
3.12 km
平均存活时间
13分 53秒
登录中
四排(第一人称)
9T 8L 9月 29日
积分
1695 (-31)
平均击杀
1.5
平均助攻
0.3
平均伤害
192
平均移动距离
5.00 km
平均存活时间
18分 22秒
登录中
双排(第一人称)
1W 5T 7L 9月 29日
积分
1656 (+204)
平均击杀
1.0
平均助攻
0.5
平均伤害
129
平均移动距离
5.27 km
平均存活时间
18分 38秒
登录中
单排(第一人称)
2T 14L 9月 29日
积分
1517 (-59)
平均击杀
2.0
平均助攻
0.1
平均伤害
228
平均移动距离
1.56 km
平均存活时间
10分 15秒
登录中
查看更多比赛信息