It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 14小时 8W 14T 71L

白金级

白金级

1,650 RP

8W 14T 57L

2.87

8.6%

23.7 %

293

93

13

20.5%

前 49.9%

263.0m

前 21.0%

9分 28秒

#24.9

图标 双排 FPP 50分 1W 0T 8L

Unranked

Unranked

9 /10 Matches

1W 0T 8L

1.62

11.1%

11.1 %

153

9

4

7.7%

前 56.7%

33.9m

前 58.2%

5分 35秒

#34.4

图标 四排 398小时 442W 666T 778L

特级大师

特级大师

8,139 RP

442W 666T 112L

3.60

23.4%

58.7 %

320

1886

18

20.7%

前 49.4%

639.0m

前 1.20%

12分 40秒

#10.2

图标 四排 FPP 22分 0W 1T 1L

Unranked

Unranked

2 /10 Matches

0W 1T 0L

4.50

0.0%

50.0 %

402

2

6

55.6%

前 5.05%

87.0m

前 45.1%

11分 20秒

#16.5

Recent Match History

四排
#4 /18 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
5
伤害
458
倒地拉起
3
移动距离
3.22 km
存活时间
18分 26秒
Longest
83m
Members
登录中
四排
#2 /25 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
3
伤害
286
倒地拉起
3
移动距离
3.05 km
存活时间
19分 37秒
Longest
86m
Members
登录中
四排
#7 /27 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
1
伤害
125
倒地拉起
1
移动距离
2.30 km
存活时间
14分 19秒
Longest
87m
Members
登录中
四排
#1 /29 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
2
伤害
98
倒地拉起
2
移动距离
3.59 km
存活时间
20分 41秒
Longest
68m
Members
登录中
四排
#13 /29 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
2
伤害
363
倒地拉起
2
移动距离
1.68 km
存活时间
10分 49秒
Longest
42m
Members
登录中
四排
#6 /29 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
5
伤害
594
倒地拉起
5
移动距离
3.61 km
存活时间
20分 23秒
Longest
62m
Members
登录中
四排
#1 /29 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
12
伤害
1156
倒地拉起
9
移动距离
4.07 km
存活时间
23分 08秒
Longest
213m
Members
登录中
四排
#1 /28 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
4
伤害
477
倒地拉起
5
移动距离
1.12 km
存活时间
11分 11秒
Longest
40m
Members
登录中
四排
#1 /28 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
6
伤害
738
倒地拉起
5
移动距离
3.10 km
存活时间
16分 04秒
Longest
128m
Members
登录中
四排
#1 /26 12月 19日
Off-season
Sanhok
击杀
8
伤害
897
倒地拉起
6
移动距离
3.91 km
存活时间
23分 06秒
Longest
109m
Members
登录中
查看更多比赛信息