It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 25分 0W 0T 1L

黄金级 4

黄金级 4

1,235 积分

前 59.7% 434,592位

0W 0T 1L

4.00

前 10.3%

0.0%

前 100.0%

0.0 %

前 100.0%

352

前 13.2%

1

前 100.0%

4

前 44.4%

0.0%

前 100.0%

85.5m

前 47.9%

25分 34秒

前 6.73%

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 7分 0W 0T 3L

青铜级 5

青铜级 5

1,163 积分

前 98.8% 1,277,567位

0W 0T 3L

0.33

前 79.5%

0.0%

前 100.0%

0.0 %

前 100.0%

58

前 82.1%

3

前 75.2%

1

前 86.2%

0.0%

前 100.0%

9.6m

前 78.0%

2分 38秒

前 98.4%

图标 双排 FPP 4分 0W 0T 1L

白银级 4

白银级 4

1,193 积分

前 88.6% 114,923位

0W 0T 1L

1.00

前 54.7%

0.0%

前 100.0%

0.0 %

前 100.0%

100

前 66.8%

1

前 100.0%

1

前 81.9%

100%

前 3.18%

2.3m

前 80.6%

4分 36秒

前 90.7%

图标 四排 1小时 1W 1T 3L

黄金级 1

黄金级 1

1,330 积分

前 40.5% 341,057位

1W 1T 2L

2.75

前 16.3%

20.0%

前 11.8%

40.0 %

前 49.2%

271

前 22.5%

5

前 63.6%

5

前 39.9%

45.5%

前 10.6%

93.5m

前 55.6%

13分 51秒

前 60.9%

图标 四排 FPP 33分 0W 1T 2L

白银级 3

白银级 3

1,201 积分

前 83.4% 118,433位

0W 1T 1L

0.67

前 62.7%

0.0%

前 100.0%

33.3 %

前 47.6%

105

前 64.9%

3

前 68.8%

2

前 67.3%

0.0%

前 100.0%

4.0m

前 76.7%

11分 07秒

前 67.9%

Recent Match History

双排
1L 11月 30日
积分
1163 (-5.9)
击杀
1
助攻
0
伤害
88
移动距离
0.28 km
存活时间
4分 15秒
登录中
四排(第一人称)
1T 2L 11月 22日
积分
1201 (+1.5)
平均击杀
0.7
平均助攻
0.3
平均伤害
105
平均移动距离
1.45 km
平均存活时间
11分 07秒
登录中
双排
2L 11月 22日
积分
1169 (-30)
平均击杀
0.0
平均助攻
0.0
平均伤害
43
平均移动距离
0.03 km
平均存活时间
1分 50秒
登录中
单排
1L 11月 22日
积分
1235 (+35)
击杀
4
助攻
0
伤害
351
移动距离
6.15 km
存活时间
25分 34秒
登录中
双排(第一人称)
1L 11月 22日
积分
1193 (-6.3)
击杀
1
助攻
0
伤害
100
移动距离
0.24 km
存活时间
4分 36秒
登录中
四排
1W 1T 3L 11月 22日
积分
1330 (+130)
平均击杀
2.2
平均助攻
0.6
平均伤害
271
平均移动距离
1.78 km
平均存活时间
13分 51秒
登录中