Steam头像图片
HuYa_16119175

最近升级 8月 17日

图标 单排 3小时 0W 3T 13L

黄金级 5

黄金级 5

2,170 Survival Point

292,352位 前 11.5%

0W 3T 10L

0.81

前 44.7%

0.0%

前 100.0%

18.8%

前 18.6%

110

前 40.2%

16

前 20.5%

4

前 28.1%

38.5%

前 18.1%

56.1m

前 44.9%

12分 36秒

前 31.0%

#45.9

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 3小时 0W 4T 18L

黄金级 4

黄金级 4

2,202 Survival Point

855,403位 前 24.5%

0W 4T 14L

0.68

前 54.5%

0.0%

前 100.0%

18.2%

前 46.0%

68

前 73.7%

22

前 31.9%

3

前 56.3%

26.7%

前 25.2%

70.4m

前 58.0%

9分 58秒

前 60.7%

#22.7

图标 双排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 145小时 28W 284T 531L

大师 5

大师 5

5,176 Survival Point

6,749位 前 0.13%

28W 284T 247L

0.84

前 42.8%

3.3%

前 29.4%

37.0%

前 34.5%

103

前 58.8%

843

前 0.07%

11

前 3.16%

18.5%

前 49.5%

245.7m

前 32.2%

10分 19秒

前 72.1%

#13.8

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

四排
#12 /24 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
1.13 km
存活时间
9分 10秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#14 /25 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.09 km
存活时间
2分 39秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#22 /25 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
100
倒地拉起
1
移动距离
0.17 km
存活时间
3分 45秒
Longest
8m
Members
登录中
四排
#2 /26 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
28
倒地拉起
0
移动距离
0.45 km
存活时间
4分 38秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#20 /25 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.44 km
存活时间
3分 26秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#4 /26 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
79
倒地拉起
0
移动距离
0.54 km
存活时间
3分 42秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#15 /25 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
3
伤害
193
倒地拉起
2
移动距离
1.10 km
存活时间
7分 08秒
Longest
120m
Members
登录中
四排
#2 /26 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
7
伤害
787
倒地拉起
4
移动距离
3.96 km
存活时间
23分 15秒
Longest
126m
Members
登录中
四排
#1 /26 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
9
伤害
747
倒地拉起
4
移动距离
4.28 km
存活时间
22分 27秒
Longest
59m
Members
登录中
四排
#10 /26 8月 17日
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
188
倒地拉起
1
移动距离
0.40 km
存活时间
9分 32秒
Longest
3m
Members
登录中
查看更多比赛信息