Steam头像图片
HuyaTv-16934441

最近升级 19分前

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP 1小时 0W 0T 14L

白银级 5

白银级 5

1,028 Survival Point

1,219,638位 前 48.1%

0W 0T 14L

1.43

前 11.9%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

177

前 11.3%

14

前 28.0%

3

前 38.5%

30.0%

前 27.9%

55.7m

前 41.2%

5分 08秒

前 74.6%

#64.8

图标 双排 1小时 0W 2T 8L

黄金级 3

黄金级 3

2,458 Survival Point

412,355位 前 4.11%

0W 2T 6L

1.50

前 11.7%

0.0%

前 100.0%

20.0%

前 44.6%

169

前 17.2%

10

前 64.0%

4

前 51.7%

20.0%

前 50.8%

295.1m

前 10.2%

9分 24秒

前 73.4%

#19.3

图标 双排 FPP 54分 0W 3T 1L

白银级 5

白银级 5

1,070 Survival Point

1,351,909位 前 43.4%

0W 3T -2L

4.75

前 0.67%

0.0%

前 100.0%

75.0%

前 3.71%

551

前 0.47%

4

前 68.1%

9

前 4.66%

21.1%

前 41.0%

112.3m

前 34.0%

13分 30秒

前 18.6%

#11.8

图标 四排 596小时 404W 1242T 1377L

特级大师

特级大师

6,909 Survival Point

6位 前 0.00004%

404W 1242T 135L

2.63

前 2.86%

13.4%

前 3.45%

54.4%

前 6.07%

275

前 4.06%

3023

前 0.01%

16

前 0.49%

21.8%

前 38.6%

522.7m

前 1.75%

11分 50秒

前 57.4%

#11.0

图标 四排 FPP 7分 0W 0T 2L

青铜级 1

青铜级 1

953 Survival Point

2,438,031位 前 64.0%

0W 0T 2L

1.00

前 30.7%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

76

前 62.1%

2

前 85.4%

2

前 62.9%

100%

前 2.91%

70.8m

前 50.6%

3分 56秒

前 93.7%

#23.5

积分历史

(登录中)

全部游戏简要 全部游戏记录合计

图标 平均游戏时间
11分 48秒
图标 累计游戏时间
25天 0小时 28分
图标 平均移动距离
1.81 km
图标 累计移动距离
5,534 km
图标 连接本赛季游戏
63 天
图标 平均获得武器
4 个
图标 累计获得武器
11,331 个

Recent Match History

四排
#1 /28 4小时前
Map
Sanhok
击杀
6
伤害
621
移动距离
3.25 km
存活时间
21分 41秒
Longest
84m
登录中
四排
#3 /27 4小时前
Map
Sanhok
击杀
3
伤害
582
移动距离
3.91 km
存活时间
19分 31秒
Longest
69m
登录中
四排
#13 /28 5小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
257
移动距离
0.39 km
存活时间
5分 19秒
Longest
35m
登录中
四排
#17 /26 5小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
200
移动距离
0.02 km
存活时间
1分 26秒
Longest
8m
登录中
四排
#22 /27 5小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
51
移动距离
0.02 km
存活时间
1分 24秒
Longest
0m
登录中
四排
#17 /26 5小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
168
移动距离
0.29 km
存活时间
4分 38秒
Longest
0m
登录中
四排
#23 /26 5小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.06 km
存活时间
1分 54秒
Longest
0m
登录中
四排
#5 /26 5小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
300
移动距离
2.40 km
存活时间
17分 25秒
Longest
110m
登录中
四排
#6 /26 6小时前
Map
Sanhok
击杀
9
伤害
1184
移动距离
3.59 km
存活时间
19分 12秒
Longest
57m
登录中
四排
#24 /26 6小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
287
移动距离
0.33 km
存活时间
3分 13秒
Longest
34m
登录中
查看更多比赛信息