Updated: We now support Season 7 Ranked Stats.

图标 单排 15小时 3W 12T 30L

None

None

2,250 积分

62,081位

3W 12T 18L

3.14

6.7%

33.3 %

352

45

11

21.2%

709.5m

20分 05秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 28小时 19W 17T 46L

None

None

2,374 积分

2,425位

19W 17T 29L

5.46

23.2%

43.9 %

491

82

14

18.9%

414.1m

20分 56秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 49小时 48W 39T 42L

None

None

2,843 积分

817位

48W 39T 3L

5.44

37.2%

67.4 %

443

129

16

15.6%

520.2m

22分 50秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
9W 1T 7月 28日
积分
2843 (+83)
平均击杀
5.9
平均助攻
1.8
平均伤害
776
平均移动距离
7.83 km
平均存活时间
30分 34秒
登录中
单排
1L 7月 28日
积分
2250 (+9.5)
击杀
1
助攻
0
伤害
118
移动距离
3.80 km
存活时间
14分 22秒
登录中
四排
39W 38T 42L 7月 20日
积分
2759 (+1559)
平均击杀
3.2
平均助攻
1.0
平均伤害
415
平均移动距离
5.95 km
平均存活时间
22分 11秒
登录中
双排
19W 17T 46L 7月 20日
积分
2374 (+1174)
平均击杀
4.2
平均助攻
0.9
平均伤害
491
平均移动距离
6.98 km
平均存活时间
20分 56秒
登录中
单排
3W 12T 29L 7月 20日
积分
2240 (+1040)
平均击杀
3.0
平均助攻
0.1
平均伤害
358
平均移动距离
7.04 km
平均存活时间
20分 13秒
登录中