Steam头像图片
Me_O-HuTu

最近升级 2天前

图标 单排 7小时 3W 5T 25L

黄金级 1

黄金级 1

2,833 Survival Point

219,467位 前 6.49%

3W 5T 20L

3.03

前 3.41%

9.1%

前 3.17%

24.2%

前 16.0%

311

前 4.39%

33

前 14.8%

8

前 5.99%

33.0%

前 25.4%

267.0m

前 7.69%

13分 07秒

前 16.6%

#31.0

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 237小时 32W 386T 742L

特级大师

特级大师

6,028 Survival Point

9,111位 前 0.15%

32W 386T 356L

1.56

前 11.8%

2.8%

前 44.7%

36.0%

前 55.1%

251

前 8.06%

1160

前 0.56%

15

前 1.04%

28.5%

前 14.8%

392.3m

前 9.86%

12分 16秒

前 32.5%

#14.0

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

四排
#10 /27 3天前
Map
Miramar
击杀
1
伤害
265
倒地拉起
1
移动距离
5.28 km
存活时间
24分 32秒
Longest
15m
Members
登录中
四排
#2 /15 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.23 km
存活时间
3分 59秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#16 /30 3天前
Map
Sanhok
击杀
4
伤害
418
倒地拉起
4
移动距离
1.19 km
存活时间
13分 09秒
Longest
103m
Members
登录中
四排
#14 /28 3天前
Map
Miramar
主要武器
SLR
击杀
2
伤害
365
倒地拉起
2
移动距离
2.26 km
存活时间
15分 09秒
Longest
7m
Members
登录中
四排
#13 /27 3天前
Map
Erangel
击杀
1
伤害
255
倒地拉起
2
移动距离
0.76 km
存活时间
8分 20秒
Longest
8m
Members
登录中
四排
#23 /27 3天前
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
144
倒地拉起
2
移动距离
0.24 km
存活时间
3分 41秒
Longest
50m
Members
登录中
四排
#4 /19 3天前
Map
Karakin
击杀
2
伤害
271
倒地拉起
1
移动距离
0.23 km
存活时间
5分 21秒
Longest
13m
Members
登录中
四排
#17 /27 3天前
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
160
倒地拉起
1
移动距离
0.34 km
存活时间
5分 32秒
Longest
7m
Members
登录中
四排
#14 /25 3天前
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
173
倒地拉起
1
移动距离
0.09 km
存活时间
3分 26秒
Longest
8m
Members
登录中
四排
#11 /28 3天前
Map
Erangel
击杀
1
伤害
221
倒地拉起
1
移动距离
0.55 km
存活时间
9分 01秒
Longest
18m
Members
登录中
查看更多比赛信息