DAK.GG for Warzone opened! Visit WZ.DAK.GG to view your CoD: Warzone stats!

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 21小时 7W 25T 87L

ELITE

ELITE

1,863 RP

7W 25T 62L

2.88

5.9%

26.9%

302

119

15

18.9%

前 51.8%

246.5m

前 18.1%

10分 45秒

#23.4

图标 双排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 15小时 1W 29T 52L

白银级

白银级

1,494 RP

1W 29T 23L

1.94

1.2%

36.6%

228

82

11

17.8%

前 56.5%

217.7m

前 34.5%

10分 59秒

#14.5

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

四排
#13 /26 11月 13日
Map
Sanhok
击杀
3
伤害
345
倒地拉起
3
移动距离
2.48 km
存活时间
13分 00秒
Longest
59m
Members
登录中
四排
#25 /28 11月 13日
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
271
倒地拉起
2
移动距离
0.17 km
存活时间
2分 51秒
Longest
5m
Members
登录中
四排
#2 /29 11月 13日
Map
Miramar
击杀
2
伤害
186
倒地拉起
2
移动距离
5.47 km
存活时间
19分 10秒
Longest
20m
Members
登录中
四排
#9 /31 11月 13日
Map
Sanhok
击杀
5
伤害
498
倒地拉起
4
移动距离
2.97 km
存活时间
16分 41秒
Longest
112m
Members
登录中
四排
#28 /30 11月 13日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.06 km
存活时间
2分 00秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#8 /29 11月 9日
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
166
倒地拉起
1
移动距离
2.95 km
存活时间
18分 14秒
Longest
70m
Members
登录中
四排
#19 /25 11月 8日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.00 km
存活时间
14分 20秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#12 /30 11月 8日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
45
倒地拉起
0
移动距离
1.03 km
存活时间
7分 57秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#10 /30 11月 8日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
60
倒地拉起
0
移动距离
2.60 km
存活时间
16分 35秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#7 /31 11月 8日
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
229
倒地拉起
1
移动距离
2.15 km
存活时间
13分 14秒
Longest
116m
Members
登录中
查看更多比赛信息