It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排

没有记录

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 18小时 14W 20T 11L

TOP 500

TOP 500

2,083 积分

前 0.62% 490位

14W 20T -9L

5.71

前 1.99%

31.1%

前 3.06%

75.6 %

前 4.88%

510

前 0.01%

45

前 18.0%

11

前 7.14%

19.8%

648.7m

24分 02秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 23小时 19W 31T 9L

TOP 500

TOP 500

2,224 积分

前 0.43% 337位

19W 31T -22L

4.03

前 4.39%

32.2%

前 4.82%

84.7 %

前 6.98%

424

前 0.01%

59

前 15.3%

13

前 2.36%

19.3%

558.1m

24分 14秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
1W 1L 8月 26日
积分
2224 (+12)
平均击杀
4.0
平均助攻
2.0
平均伤害
561
平均移动距离
2.24 km
平均存活时间
21分 03秒
登录中
双排
1W 1T 1L 8月 26日
积分
2083 (+8.3)
平均击杀
6.7
平均助攻
0.7
平均伤害
655
平均移动距离
4.24 km
平均存活时间
21分 23秒
登录中
四排
18W 31T 8L 8月 21日
积分
2212 (+1012)
平均击杀
2.7
平均助攻
1.5
平均伤害
419
平均移动距离
6.31 km
平均存活时间
24分 21秒
登录中
双排
13W 19T 10L 8月 21日
积分
2075 (+875)
平均击杀
3.7
平均助攻
1.2
平均伤害
500
平均移动距离
6.16 km
平均存活时间
24分 13秒
登录中