Updated: We now support Season 7 Ranked Stats.
It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排

没有记录

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 4小时 4W 3T 11L

白金级 1

白金级 1

1,616 积分

前 14.9% 123,546位

4W 3T 8L

5.07

前 2.55%

22.2%

前 5.16%

38.9 %

前 26.9%

432

前 0.01%

18

前 40.6%

15

前 1.15%

15.5%

290.4m

14分 53秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 3小时 6W 1T 0L

白金级 2

白金级 2

1,635 积分

前 18.9% 147,450位

6W 1T -1L

33.00

前 0.02%

85.7%

前 0.82%

100%

前 6.46%

542

前 0.01%

7

前 67.3%

11

前 6.06%

15.2%

377.0m

29分 22秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
1W 8月 31日
积分
1635 (+49)
击杀
9
助攻
2
伤害
959
移动距离
10.5 km
存活时间
29分 18秒
登录中
四排
5W 1T 8月 21日
积分
1585 (+385)
平均击杀
4.0
平均助攻
1.3
平均伤害
473
平均移动距离
8.15 km
平均存活时间
29分 23秒
登录中
双排
4W 3T 11L 8月 21日
积分
1616 (+416)
平均击杀
3.9
平均助攻
0.9
平均伤害
432
平均移动距离
2.91 km
平均存活时间
14分 53秒
登录中