It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 2小时 2W 2T 6L

None

None

1,528 积分

684,250位

2W 2T 4L

4.75

20.0%

40.0 %

433

10

12

26.3%

247.2m

14分 42秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 10小时 5W 5T 27L

None

None

1,848 积分

223,502位

5W 5T 22L

2.28

13.5%

27.0 %

259

37

9

19.2%

381.0m

16分 34秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 90小时 19W 115T 205L

None

None

2,560 积分

12,809位

19W 115T 90L

1.59

5.6%

39.5 %

218

339

14

16.9%

397.6m

16分 00秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
4W 19T 23L 8月 1日
积分
2560 (+131)
平均击杀
1.9
平均助攻
0.6
平均伤害
291
平均移动距离
3.05 km
平均存活时间
17分 44秒
登录中
双排
5L 8月 1日
积分
1848 (+68)
平均击杀
3.4
平均助攻
0.6
平均伤害
387
平均移动距离
4.86 km
平均存活时间
18分 23秒
登录中
单排
1W 8月 1日
积分
1528 (+157)
击杀
12
助攻
3
伤害
1359
移动距离
5.59 km
存活时间
30分 37秒
登录中
四排
3T 1L 7月 21日
积分
2428 (+25)
平均击杀
3.2
平均助攻
0.8
平均伤害
385
平均移动距离
3.75 km
平均存活时间
22分 49秒
登录中
四排
15W 93T 181L 7月 20日
积分
2403 (+1203)
平均击杀
1.4
平均助攻
0.5
平均伤害
204
平均移动距离
3.01 km
平均存活时间
-0秒
登录中
双排
5W 5T 22L 7月 20日
积分
1779 (+579)
平均击杀
1.8
平均助攻
0.6
平均伤害
239
平均移动距离
2.76 km
平均存活时间
16分 17秒
登录中
单排
1W 2T 6L 7月 20日
积分
1370 (+170)
平均击杀
2.9
平均助攻
0.1
平均伤害
330
平均移动距离
1.73 km
平均存活时间
12分 56秒
登录中