It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 43分 1W 0T 1L

白金级 5

白金级 5

1,320 积分

前 35.0% 378,905位

1W 0T 1L

15.00

前 0.81%

50.0%

前 3.06%

50.0 %

前 13.4%

838

前 2.10%

2

前 74.0%

15

前 2.59%

60.0%

前 5.26%

246.1m

前 15.8%

21分 54秒

前 14.9%

图标 单排 FPP 6小时 9W 1T 10L

TOP 500

TOP 500

1,821 积分

前 3.91% 349位

9W 1T 9L

8.36

前 1.30%

45.0%

前 1.34%

50.0 %

前 9.26%

593

前 2.61%

20

前 27.0%

18

前 1.34%

48.9%

前 9.60%

447.7m

前 3.94%

20分 46秒

前 12.4%

图标 双排 1小时 3W 0T 0L

钻石级 4

钻石级 4

1,603 积分

前 11.9% 38,941位

3W 0T 0L

47.00

前 0.05%

100.0%

前 1.43%

100%

前 6.61%

1,660

前 0.23%

3

前 70.4%

18

前 1.36%

46.8%

前 8.79%

359.4m

前 7.62%

30分 33秒

前 1.83%

图标 双排 FPP 17小时 16W 14T 13L

TOP 500

TOP 500

1,945 积分

前 2.79% 185位

16W 14T -1L

8.41

前 1.60%

37.2%

前 3.46%

69.8 %

前 7.32%

654

前 1.95%

43

前 19.3%

16

前 1.86%

36.1%

前 12.6%

512.7m

前 2.99%

23分 58秒

前 6.86%

图标 四排 4小时 6W 2T 3L

钻石级 3

钻石级 3

1,676 积分

前 9.93% 19,936位

6W 2T 1L

16.60

前 0.56%

54.5%

前 2.38%

72.7 %

前 13.6%

799

前 2.17%

11

前 38.5%

17

前 2.24%

36.1%

前 13.8%

554.4m

前 2.77%

22分 54秒

前 12.2%

图标 四排 FPP 1小时 0W 4T 1L

黄金级 2

黄金级 2

1,341 积分

前 45.1% 106,512位

0W 4T -3L

3.60

前 9.80%

0.0%

前 100.0%

80.0 %

前 12.1%

668

前 1.51%

5

前 66.2%

9

前 14.9%

50.0%

前 8.23%

354.0m

前 17.9%

18分 53秒

前 23.3%

Recent Match History

单排
1W 1L 11月 2日
积分
1320 (+120)
平均击杀
7.5
平均助攻
0.0
平均伤害
838
平均移动距离
2.91 km
平均存活时间
21分 54秒
登录中
双排
3W 11月 2日
积分
1603 (+403)
平均击杀
15.7
平均助攻
1.3
平均伤害
1660
平均移动距离
7.29 km
平均存活时间
30分 33秒
登录中
双排(第一人称)
16W 14T 13L 11月 2日
积分
1945 (+745)
平均击杀
5.3
平均助攻
1.0
平均伤害
654
平均移动距离
7.07 km
平均存活时间
23分 58秒
登录中
四排(第一人称)
4T 1L 11月 2日
积分
1341 (+141)
平均击杀
3.6
平均助攻
0.4
平均伤害
667
平均移动距离
5.09 km
平均存活时间
18分 53秒
登录中
单排(第一人称)
9W 1T 10L 11月 2日
积分
1821 (+621)
平均击杀
4.6
平均助攻
0.5
平均伤害
593
平均移动距离
6.71 km
平均存活时间
20分 46秒
登录中
四排
6W 2T 3L 11月 2日
积分
1676 (+476)
平均击杀
7.5
平均助攻
1.3
平均伤害
799
平均移动距离
5.49 km
平均存活时间
22分 54秒
登录中