Steam头像图片
cheatbanned

最近升级 2月 12日

图标 单排 20分 0W 0T 2L

黄金级 5

黄金级 5

1,203 积分

前 66.9%

998 胜利积分

前 70.37%

1,027 击杀积分

前 46.81%

0W 0T 2L

1.50

前 36.4%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

229

前 24.3%

2

前 78.9%

2

前 71.4%

33.3%

前 18.4%

21.3m

前 70.7%

10分 06秒

前 67.6%

图标 单排 FPP 33小时 7W 19T 132L

特级大师 2

特级大师 2

1,828 积分

前 0.21%

1,495 胜利积分

前 0.30%

1,667 击杀积分

前 0.10%

7W 19T 113L

1.83

前 31.1%

4.4%

前 16.2%

16.5%

前 32.8%

208

前 32.7%

158

前 1.15%

12

前 5.80%

33.2%

前 26.0%

306.0m

前 10.5%

12分 52秒

前 44.1%

图标 双排

没有记录

没有记录

图标 双排 FPP 52分 0W 1T 4L

黄金级 2

黄金级 2

1,247 积分

前 49.3%

1,023 胜利积分

前 58.81%

1,118 击杀积分

前 25.36%

0W 1T 3L

3.20

前 9.51%

0.0%

前 100.0%

20.0%

前 58.3%

362

前 9.71%

5

前 73.0%

7

前 30.0%

18.8%

前 60.7%

182.0m

前 43.8%

10分 29秒

前 72.9%

图标 四排

没有记录

没有记录

图标 四排 FPP 2小时 0W 1T 13L

黄金级 2

黄金级 2

1,260 积分

前 46.3%

1,003 胜利积分

前 75.48%

1,284 击杀积分

前 6.89%

0W 1T 12L

2.43

前 16.0%

0.0%

前 100.0%

7.1%

前 87.0%

300

前 15.7%

14

前 52.5%

13

前 4.02%

38.2%

前 11.8%

252.9m

前 33.3%

9分 29秒

前 84.8%

积分历史

(登录中)

全部游戏简要 全部游戏记录合计

图标 平均游戏时间
12分 30秒
图标 累计游戏时间
1天 13小时 19分
图标 平均移动距离
2.27 km
图标 累计移动距离
406.2 km
图标 连接本赛季游戏
10 天
图标 平均获得武器
4 个
图标 累计获得武器
636 个

Recent Match History

单排
2L 2月 12日
积分
1203 (+3.4)
平均击杀
1.5
平均助攻
0.0
平均伤害
229
平均移动距离
2.15 km
平均存活时间
10分 06秒
登录中
双排(第一人称)
1T 4L 2月 12日
积分
1247 (+47)
平均击杀
3.2
平均助攻
0.2
平均伤害
362
平均移动距离
1.73 km
平均存活时间
10分 29秒
登录中
单排(第一人称)
7W 19T 132L 2月 12日
积分
1828 (+628)
平均击杀
1.8
平均助攻
0.1
平均伤害
208
平均移动距离
2.36 km
平均存活时间
12分 52秒
登录中
四排(第一人称)
1T 13L 2月 12日
积分
1260 (+60)
平均击杀
2.4
平均助攻
0.1
平均伤害
300
平均移动距离
1.49 km
平均存活时间
9分 29秒
登录中