* Check out the stats by map at DAK.GG

登录中

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP 7小时 2W 11T 23L

ELITE

ELITE

1,814 RP

2W 11T 12L

2.26

前 18.0%

5.6%

前 9.37%

36.1%

前 13.1%

231

前 22.3%

36

前 9.63%

10

前 7.09%

31.2%

前 28.7%

343.0m

前 2.39%

13分 10秒

前 20.9%

#27.9

图标 双排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 FPP 2小时 1W 5T 4L

白金级

白金级

1,603 RP

1W 5T -1L

3.00

前 10.4%

10.0%

前 9.78%

60.0%

前 9.92%

405

前 5.90%

10

前 32.5%

5

前 30.0%

22.2%

前 39.3%

340.5m

前 3.61%

15分 44秒

前 13.5%

#10.8

图标 四排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 FPP 18小时 15W 24T 14L

大师

大师

1,900 RP

15W 24T -10L

3.08

前 7.26%

28.3%

前 3.49%

73.6%

前 11.5%

328

前 9.09%

53

前 15.6%

11

前 6.39%

19.7%

前 48.2%

511.9m

前 1.53%

21分 12秒

前 4.91%

#7.1

积分历史

(登录中)

全部游戏简要 全部游戏记录合计

图标 平均游戏时间
17分 44秒
图标 累计游戏时间
1天 5小时 15分
图标 平均移动距离
4.53 km
图标 累计移动距离
448.6 km
图标 连接本赛季游戏
6 天
图标 平均获得武器
5 个
图标 累计获得武器
478 个

Recent Match History

四排 FPP
#3 /28 5天前
RP
1897
击杀
2
伤害
280
移动距离
7.22 km
存活时间
30分 56秒
Longest
35m
登录中
四排 FPP
#12 /26 5天前
RP
1898
击杀
0
伤害
74
移动距离
4.19 km
存活时间
16分 30秒
Longest
0m
登录中
四排 FPP
#1 /26 5天前
RP
1883
击杀
5
伤害
554
移动距离
12.0 km
存活时间
29分 39秒
Longest
214m
登录中
四排 FPP
#7 /28 5天前
RP
1881
击杀
0
伤害
170
移动距离
8.05 km
存活时间
19分 06秒
Longest
0m
登录中
四排 FPP
#5 /25 5天前
RP
1880
击杀
3
伤害
505
移动距离
10.2 km
存活时间
27分 51秒
Longest
45m
登录中
四排 FPP
#8 /27 5天前
RP
1877
击杀
3
伤害
240
移动距离
8.40 km
存活时间
21分 25秒
Longest
140m
登录中
四排 FPP
#10 /27 5天前
RP
1877
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.90 km
存活时间
8分 32秒
Longest
0m
登录中
四排 FPP
#20 /30 5天前
RP
1880
击杀
1
伤害
100
移动距离
5.44 km
存活时间
8分 34秒
Longest
2m
登录中
四排 FPP
#2 /26 5天前
RP
1860
击杀
6
伤害
1132
移动距离
3.50 km
存活时间
32分 44秒
Longest
48m
登录中
四排 FPP
#6 /29 5天前
RP
1860
击杀
1
伤害
286
移动距离
0.11 km
存活时间
3分 23秒
Longest
19m
登录中
查看更多比赛信息