Steam头像图片
killyour00

最近升级 10月 3日

图标 单排 67小时 10W 45T 315L

钻石级 3

钻石级 3

4,478 Survival Point

2,471位 前 0.32%

10W 45T 270L

1.86

前 9.85%

2.7%

前 6.27%

14.9%

前 21.1%

214

前 8.99%

370

前 0.49%

11

前 1.19%

25.6%

前 27.7%

299.7m

前 2.77%

10分 52秒

前 32.0%

#39.4

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 7小时 1W 7T 35L

黄金级 3

黄金级 3

2,497 Survival Point

174,539位 前 14.7%

1W 7T 28L

1.67

前 10.6%

2.3%

前 18.7%

18.6%

前 47.5%

209

前 9.92%

43

前 25.9%

7

前 16.9%

20.0%

前 39.5%

306.7m

前 5.72%

10分 20秒

前 48.7%

#25.5

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 7小时 1W 13T 22L

黄金级 4

黄金级 4

2,322 Survival Point

351,276位 前 26.4%

1W 13T 9L

1.29

前 15.7%

2.8%

前 31.1%

38.9%

前 28.7%

178

前 14.3%

36

前 38.5%

5

前 38.5%

22.2%

前 25.5%

161.7m

前 40.7%

12分 56秒

前 23.6%

#14.8

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

单排
#1 /98 10月 3日
Map
Sanhok
主要武器
AKM
击杀
6
伤害
516
倒地拉起
0
移动距离
3.79 km
存活时间
24分 00秒
Longest
33m
Members
登录中
单排
#53 /95 10月 3日
Map
Sanhok
主要武器
S686
击杀
0
伤害
83
倒地拉起
0
移动距离
0.19 km
存活时间
3分 17秒
Longest
0m
Members
登录中
双排
#44 /50 10月 3日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.03 km
存活时间
1分 32秒
Longest
0m
Members
登录中
双排
#19 /47 10月 3日
Map
Sanhok
主要武器
AKM
击杀
0
伤害
111
倒地拉起
0
移动距离
1.05 km
存活时间
8分 51秒
Longest
0m
Members
登录中
双排
#42 /49 10月 3日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.08 km
存活时间
1分 39秒
Longest
0m
Members
登录中
单排
#1 /98 10月 3日
Map
Miramar
主要武器
Mini 14
击杀
7
伤害
669
倒地拉起
0
移动距离
4.24 km
存活时间
32分 00秒
Longest
168m
Members
登录中
单排
#24 /95 10月 2日
Map
Sanhok
击杀
4
伤害
400
倒地拉起
0
移动距离
2.23 km
存活时间
12分 25秒
Longest
80m
Members
登录中
单排
#34 /96 10月 2日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
4.17 km
存活时间
21分 19秒
Longest
0m
Members
登录中
单排
#74 /96 10月 2日
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
100
倒地拉起
0
移动距离
0.03 km
存活时间
2分 18秒
Longest
15m
Members
登录中
单排
#42 /93 10月 2日
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
161
倒地拉起
0
移动距离
0.43 km
存活时间
7分 16秒
Longest
39m
Members
登录中
查看更多比赛信息