Steam头像图片
Ntecc

最近升级 44分前

登录中

图标 单排 3小时 0W 3T 24L

白银级

白银级

1,489 RP

0W 3T 21L

1.93

前 12.5%

0.0%

前 100.0%

11.1%

前 35.3%

221

前 11.3%

27

前 29.8%

7

前 17.9%

23.1%

前 47.8%

179.5m

前 30.9%

7分 35秒

前 77.4%

#57.7

图标 单排 FPP 39分 0W 0T 8L

Unranked

Unranked

8 /10 Matches

0W 0T 8L

1.25

前 24.8%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

160

前 22.6%

8

前 43.7%

4

前 36.8%

20.0%

前 50.7%

41.8m

前 55.4%

4分 54秒

前 73.6%

#60.1

图标 双排 49分 0W 1T 3L

Unranked

Unranked

4 /10 Matches

0W 1T 2L

2.50

前 4.83%

0.0%

前 100.0%

25.0%

前 33.4%

222

前 10.3%

4

前 91.4%

4

前 65.6%

40.0%

前 7.55%

69.0m

前 79.2%

12分 15秒

前 37.3%

#26.0

图标 双排 FPP 3小时 2W 2T 26L

白银级

白银级

1,456 RP

2W 2T 24L

1.25

前 21.9%

6.7%

前 6.80%

13.3%

前 51.3%

177

前 18.9%

30

前 25.5%

6

前 20.0%

22.9%

前 39.6%

405.3m

前 1.69%

7分 59秒

前 55.9%

#29.2

图标 四排 4小时 2W 8T 10L

黄金级

黄金级

1,543 RP

2W 8T 2L

1.67

前 11.3%

10.0%

前 7.72%

50.0%

前 11.4%

209

前 12.0%

20

前 82.9%

8

前 26.9%

23.3%

前 37.8%

119.8m

前 82.3%

12分 13秒

前 50.1%

#12.2

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

积分历史

(登录中)

全部游戏简要 全部游戏记录合计

图标 平均游戏时间
8分 44秒
图标 累计游戏时间
12小时 57分
图标 平均移动距离
1.05 km
图标 累计移动距离
93.4 km
图标 连接本赛季游戏
15 天
图标 平均获得武器
3 个
图标 累计获得武器
304 个

Recent Match History

双排
#31 /48 5小时前
Map
Erangel
击杀
2
伤害
282
移动距离
0.55 km
存活时间
8分 02秒
Longest
38m
登录中
双排
#41 /49 5小时前
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
10
移动距离
0.25 km
存活时间
3分 34秒
Longest
18m
登录中
双排 FPP
#46 /49 5小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.02 km
存活时间
1分 41秒
Longest
0m
登录中
双排 FPP
#29 /49 5小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
91
移动距离
0.30 km
存活时间
5分 41秒
Longest
0m
登录中
双排 FPP
#13 /49 5小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
122
移动距离
1.35 km
存活时间
10分 39秒
Longest
127m
登录中
双排 FPP
#22 /50 6小时前
Map
Sanhok
击杀
2
伤害
200
移动距离
0.43 km
存活时间
6分 41秒
Longest
24m
登录中
双排 FPP
#17 /49 6小时前
Map
Sanhok
击杀
1
伤害
259
移动距离
0.55 km
存活时间
7分 14秒
Longest
156m
登录中
双排 FPP
#45 /48 6小时前
Map
Erangel
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.08 km
存活时间
2分 12秒
Longest
0m
登录中
单排 FPP
#16 /97 8小时前
Map
Sanhok
击杀
4
伤害
558
移动距离
2.00 km
存活时间
14分 15秒
Longest
41m
登录中
单排 FPP
#90 /96 8小时前
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
1分 31秒
Longest
0m
登录中
查看更多比赛信息