Steam头像图片
nymbaerin-_-

最近升级 2小时前

图标 单排

没有记录

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 48小时 32W 54T 58L

钻石级 4

钻石级 4

4,336 Survival Point

356位 前 0.063%

32W 54T 4L

5.86

前 0.63%

22.2%

前 1.97%

59.7%

前 5.31%

580

前 0.51%

144

前 1.62%

15

前 0.19%

16.5%

前 48.7%

431.1m

前 0.70%

20分 14秒

前 3.26%

#11.8

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 107小时 184W 149T 27L

大师 3

大师 3

5,467 Survival Point

326位 前 0.049%

184W 149T -122L

6.49

前 0.45%

51.1%

前 0.34%

92.5%

前 3.22%

442

前 1.17%

360

前 1.00%

13

前 0.91%

16.4%

前 48.9%

404.8m

前 2.55%

17分 54秒

前 6.53%

#3.4

图标 四排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

Recent Match History

四排
#2 /24 1小时前
Map
Sanhok
主要武器
M416
击杀
6
伤害
522
倒地拉起
4
移动距离
3.40 km
存活时间
22分 17秒
Longest
109m
Members
登录中
四排
#1 /28 2小时前
Map
Sanhok
主要武器
M416
击杀
3
伤害
352
倒地拉起
0
移动距离
4.64 km
存活时间
21分 40秒
Longest
39m
Members
登录中
四排
#1 /28 2小时前
Map
Sanhok
主要武器
SLR
击杀
4
伤害
924
倒地拉起
6
移动距离
3.82 km
存活时间
22分 01秒
Longest
178m
Members
登录中
四排
#4 /26 3小时前
Map
Sanhok
主要武器
M416
击杀
6
伤害
887
倒地拉起
8
移动距离
4.00 km
存活时间
23分 50秒
Longest
72m
Members
登录中
四排
#2 /26 3小时前
Map
Sanhok
击杀
9
伤害
751
倒地拉起
10
移动距离
4.13 km
存活时间
22分 59秒
Longest
167m
Members
登录中
四排
#5 /27 4小时前
Map
Sanhok
主要武器
QBZ95
击杀
3
伤害
196
倒地拉起
1
移动距离
3.50 km
存活时间
18分 59秒
Longest
131m
Members
登录中
四排
#1 /26 5小时前
Map
Sanhok
主要武器
SLR
击杀
3
伤害
739
倒地拉起
2
移动距离
3.89 km
存活时间
22分 48秒
Longest
122m
Members
登录中
四排
#1 /27 5小时前
Map
Sanhok
主要武器
SLR
击杀
4
伤害
504
倒地拉起
3
移动距离
3.91 km
存活时间
21分 59秒
Longest
73m
Members
登录中
四排
#1 /26 5小时前
Map
Sanhok
主要武器
M416
击杀
4
伤害
421
倒地拉起
2
移动距离
4.28 km
存活时间
21分 27秒
Longest
25m
Members
登录中
四排
#1 /26 6小时前
Map
Sanhok
主要武器
SKS
击杀
6
伤害
645
倒地拉起
3
移动距离
4.04 km
存活时间
21分 34秒
Longest
123m
Members
登录中
查看更多比赛信息