It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 38小时 5W 19T 128L

None

None

2,566 积分

6,324位

5W 19T 109L

1.87

3.3%

15.8 %

221

152

10

22.9%

266.3m

15分 20秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 20小时 9W 10T 47L

None

None

2,122 积分

54,018位

9W 10T 37L

2.53

13.6%

28.8 %

271

66

15

13.2%

280.3m

18分 30秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 34小时 22W 31T 54L

None

None

2,525 积分

17,707位

22W 31T 23L

3.15

20.6%

49.5 %

325

107

11

15.3%

370.9m

19分 24秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
2W 3L 8月 1日
积分
2525 (+31)
平均击杀
3.4
平均助攻
1.4
平均伤害
570
平均移动距离
4.20 km
平均存活时间
20分 46秒
登录中
双排
1W 1T 6L 8月 1日
积分
2122 (+69)
平均击杀
1.4
平均助攻
0.5
平均伤害
182
平均移动距离
2.24 km
平均存活时间
16分 10秒
登录中
单排
4T 26L 8月 1日
积分
2566 (+32)
平均击杀
1.7
平均助攻
0.2
平均伤害
230
平均移动距离
3.60 km
平均存活时间
14分 35秒
登录中
双排
1W 2L 7月 21日
积分
2053 (+57)
平均击杀
1.3
平均助攻
0.0
平均伤害
164
平均移动距离
1.75 km
平均存活时间
13分 28秒
登录中
四排
20W 31T 51L 7月 20日
积分
2493 (+1293)
平均击杀
2.5
平均助攻
0.9
平均伤害
313
平均移动距离
4.17 km
平均存活时间
19分 20秒
登录中
双排
7W 9T 39L 7月 20日
积分
1995 (+795)
平均击杀
2.3
平均助攻
0.6
平均伤害
290
平均移动距离
3.84 km
平均存活时间
19分 07秒
登录中
单排
5W 15T 102L 7月 20日
积分
2534 (+1334)
平均击杀
1.8
平均助攻
0.1
平均伤害
219
平均移动距离
3.84 km
平均存活时间
15分 31秒
登录中