* Check out the stats by map at DAK.GG

登录中

图标 单排 5分 0W 0T 1L

Unranked

Unranked

1,494 RP

0W 0T 1L

1.00

前 63.5%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

47

前 90.3%

1

前 100.0%

1

前 91.8%

0.0%

前 100.0%

130.0m

前 42.5%

5分 19秒

前 91.6%

#65.0

图标 单排 FPP 7小时 4W 7T 23L

钻石级

钻石级

1,751 RP

4W 7T 16L

2.33

前 17.6%

11.8%

前 6.03%

32.4%

前 16.8%

245

前 19.8%

34

前 10.2%

11

前 5.05%

20.0%

前 50.0%

365.8m

前 1.82%

13分 52秒

前 18.4%

#34.3

图标 双排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 FPP 9小时 2W 14T 27L

钻石级

钻石级

1,736 RP

2W 14T 13L

2.73

前 11.5%

4.7%

前 15.9%

37.2%

前 22.8%

316

前 11.0%

43

前 9.47%

11

前 4.98%

17.9%

前 48.4%

219.8m

前 13.5%

13分 07秒

前 23.4%

#20.7

图标 四排 1小时 2W 1T 2L

Unranked

Unranked

1,531 RP

2W 1T 1L

7.33

前 1.03%

40.0%

前 1.45%

60.0%

前 12.5%

581

前 1.58%

5

前 91.2%

8

前 24.3%

27.3%

前 21.8%

343.5m

前 16.0%

20分 20秒

前 5.18%

#10.4

图标 四排 FPP 2小时 1W 4T 7L

白银级

白银级

1,475 RP

1W 4T 3L

1.91

前 20.6%

8.3%

前 16.1%

41.7%

前 37.3%

237

前 19.7%

12

前 36.6%

5

前 32.7%

19.0%

前 49.0%

228.6m

前 21.4%

10分 12秒

前 50.2%

#15.3

积分历史

(登录中)

全部游戏简要 全部游戏记录合计

图标 平均游戏时间
13分 19秒
图标 累计游戏时间
21小时 05分
图标 平均移动距离
2.77 km
图标 累计移动距离
262.8 km
图标 连接本赛季游戏
4 天
图标 平均获得武器
4 个
图标 累计获得武器
390 个

Recent Match History

双排 FPP
#14 /49 1天前
RP
1730
击杀
0
伤害
0
移动距离
8.10 km
存活时间
19分 02秒
Longest
0m
登录中
Training Mode
#19 /19 1天前
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
5分 52秒
Longest
0m
登录中
双排 FPP
#39 /49 1天前
RP
1736
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.62 km
存活时间
2分 57秒
Longest
0m
登录中
Training Mode
#18 /18 1天前
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
4分 27秒
Longest
0m
登录中
Training Mode
#18 /18 1天前
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
17分 09秒
Longest
0m
登录中
Training Mode
#17 /17 4天前
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
1分 10秒
Longest
0m
登录中
双排 FPP
#37 /46 5天前
RP
1746
击杀
0
伤害
0
移动距离
0.32 km
存活时间
3分 56秒
Longest
0m
登录中
双排 FPP
#21 /47 5天前
RP
1743
击杀
2
伤害
140
移动距离
0.35 km
存活时间
8分 22秒
Longest
40m
登录中
双排 FPP
#34 /49 5天前
RP
1744
击杀
5
伤害
454
移动距离
0.21 km
存活时间
4分 34秒
Longest
51m
登录中
双排 FPP
#3 /48 5天前
RP
1720
击杀
8
伤害
868
移动距离
3.56 km
存活时间
21分 23秒
Longest
50m
登录中
查看更多比赛信息