It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 51分 1W 0T 4L

黄金级 3

黄金级 3

1,251 积分

前 50.7% 607,236位

1W 0T 4L

1.75

前 36.7%

20.0%

前 6.73%

20.0 %

前 36.5%

153

前 0.01%

5

前 42.7%

7

前 22.0%

28.6%

188.8m

10分 18秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 8小时 9W 6T 6L

TOP 500

TOP 500

1,825 积分

前 1.56% 38位

9W 6T 0L

8.08

前 0.95%

42.9%

前 2.32%

71.4 %

前 8.14%

549

前 0.01%

21

前 24.1%

14

前 1.71%

19.6%

464.2m

25分 12秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 3小时 2W 4T 1L

白金级 2

白金级 2

1,546 积分

前 21.2% 42,998位

2W 4T -3L

4.00

前 6.88%

28.6%

前 6.87%

85.7 %

前 10.6%

480

前 0.01%

7

前 56.4%

6

前 35.4%

5.0%

438.2m

26分 06秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

单排
1L 8月 20日
积分
1251 (-21)
击杀
0
助攻
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
12分 56秒
登录中
单排
1L 8月 18日
积分
1273 (-23)
击杀
0
助攻
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
2分 15秒
登录中
单排
1L 8月 16日
积分
1297 (-22)
击杀
0
助攻
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
1分 56秒
登录中
四排
2W 4T 8月 11日
积分
1546 (+335)
平均击杀
3.0
平均助攻
1.0
平均伤害
490
平均移动距离
7.93 km
平均存活时间
26分 44秒
登录中
单排
1L 8月 11日
积分
1319 (-22)
击杀
0
助攻
0
伤害
0
移动距离
0.00 km
存活时间
1分 59秒
登录中
查看更多比赛信息