It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 4小时 1W 7T 6L

None

None

1,643 积分

496,235位

1W 7T -1L

2.54

7.1%

57.1 %

232

14

9

18.2%

211.0m

20分 56秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 25分 0W 0T 5L

None

None

1,130 积分

1,669,963位

0W 0T 5L

0.20

0.0%

0.0 %

20

5

1

0.0%

6.3m

5分 05秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 4小时 0W 5T 13L

None

None

1,322 积分

1,393,005位

0W 5T 8L

2.56

0.0%

27.8 %

283

18

10

10.9%

252.0m

13分 32秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
5T 13L 7月 20日
积分
1322 (+122)
平均击杀
2.6
平均助攻
0.2
平均伤害
283
平均移动距离
2.18 km
平均存活时间
13分 32秒
登录中
双排
5L 7月 20日
积分
1130 (-69)
平均击杀
0.2
平均助攻
0.0
平均伤害
20
平均移动距离
0.27 km
平均存活时间
5分 05秒
登录中
单排
1W 7T 6L 7月 20日
积分
1643 (+443)
平均击杀
2.4
平均助攻
0.2
平均伤害
232
平均移动距离
5.97 km
平均存活时间
20分 56秒
登录中