It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排

没有记录

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 1小时 1W 1T 2L

白金级 1

白金级 1

1,371 积分

575,406位 前 18.3%

1,144 胜利积分

前 18.05%

1,132 击杀积分

前 21.88%

1W 1T 1L

3.00

前 7.59%

25.0%

前 3.74%

50.0 %

前 14.0%

294

前 10.4%

4

前 78.7%

3

前 66.2%

22.2%

前 38.4%

113.9m

前 47.1%

19分 18秒

前 10.4%

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 49分 1W 0T 2L

黄金级 2

黄金级 2

1,284 积分

2,594,455位 前 50.6%

1,060 胜利积分

前 54.22%

1,120 击杀积分

前 34.33%

1W 0T 2L

4.00

前 3.37%

33.3%

前 1.93%

33.3 %

前 49.9%

307

前 8.74%

3

前 90.5%

6

前 32.5%

37.5%

前 11.5%

92.6m

前 64.8%

16分 26秒

前 22.1%

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

四排
1W 2L 3月 23日
积分
1284 (+84)
平均击杀
2.7
平均助攻
2.0
平均伤害
307
平均移动距离
1.89 km
平均存活时间
16分 26秒
登录中
双排
1W 1T 2L 3月 7日
积分
1371 (+171)
平均击杀
2.2
平均助攻
0.8
平均伤害
294
平均移动距离
3.51 km
平均存活时间
19分 18秒
登录中