It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!

图标 单排 1小时 1W 0T 4L

None

None

1,354 积分

576,339位

1W 0T 4L

4.25

20.0%

20.0 %

338

5

6

41.2%

224.9m

14分 44秒

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 23小时 3W 15T 100L

None

None

1,722 积分

180,574位

3W 15T 85L

1.20

2.5%

15.3 %

150

118

8

29.0%

253.3m

12分 01秒

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 5小时 4W 5T 10L

None

None

1,719 积分

282,791位

4W 5T 5L

2.40

21.1%

47.4 %

209

19

6

33.3%

189.2m

16分 47秒

图标 四排 FPP

没有记录

没有记录

Recent Match History

双排
1T 14L 8月 1日
积分
1722 (-8)
平均击杀
0.6
平均助攻
0.3
平均伤害
88
平均移动距离
2.76 km
平均存活时间
11分 12秒
登录中
四排
4W 5T 9L 7月 29日
积分
1719 (+501)
平均击杀
1.7
平均助攻
0.7
平均伤害
186
平均移动距离
2.80 km
平均存活时间
16分 32秒
登录中
双排
3W 12T 83L 7月 29日
积分
1730 (+468)
平均击杀
1.2
平均助攻
0.2
平均伤害
149
平均移动距离
2.13 km
平均存活时间
11分 55秒
登录中
单排
1W 3L 7月 29日
积分
1354 (+151)
平均击杀
4.0
平均助攻
0.0
平均伤害
396
平均移动距离
2.55 km
平均存活时间
14分 48秒
登录中
四排
1L 7月 21日
积分
1218 (+18)
击杀
5
助攻
0
伤害
630
移动距离
3.59 km
存活时间
21分 13秒
登录中
双排
2T 3L 7月 21日
积分
1262 (+62)
平均击杀
2.8
平均助攻
0.4
平均伤害
351
平均移动距离
2.32 km
平均存活时间
16分 28秒
登录中
单排
1L 7月 21日
积分
1203 (+3.8)
击杀
1
助攻
0
伤害
108
移动距离
2.14 km
存活时间
14分 28秒
登录中