DAK.GG for Warzone opened! Visit WZ.DAK.GG to view your CoD: Warzone stats!

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排 1小时 0W 0T 13L

白银级 2

白银级 2

1,766 Survival Point

3,758,370位 前 73.2%

0W 0T 13L

0.08

前 87.0%

0.0%

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

28

前 88.9%

13

前 64.0%

1

前 87.5%

0.0%

前 100.0%

11.1m

前 83.6%

4分 57秒

前 95.7%

#21.8

图标 四排 FPP 22分 0W 1T 1L

青铜级 5

青铜级 5

77 Survival Point

1,712,801位 前 91.8%

0W 1T 0L

0.00

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

50.0%

前 31.4%

0

前 100.0%

2

前 89.1%

0

前 100.0%

0.0%

前 100.0%

0.0m

前 100.0%

11分 19秒

前 21.3%

#14.0

Recent Match History

四排
#22 /30 2月 12日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
61
倒地拉起
1
移动距离
1.69 km
存活时间
11分 21秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#26 /28 2月 12日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
1.31 km
存活时间
3分 04秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#18 /29 2月 12日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
169
倒地拉起
0
移动距离
1.13 km
存活时间
8分 33秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#26 /27 2月 12日
Map
Erangel
击杀
1
伤害
85
倒地拉起
1
移动距离
0.19 km
存活时间
4分 31秒
Longest
11m
Members
登录中
四排
#23 /28 2月 12日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
49
倒地拉起
0
移动距离
0.16 km
存活时间
3分 24秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#19 /30 2月 12日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.00 km
存活时间
1分 52秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#14 /26 2月 12日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
1.66 km
存活时间
10分 16秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 FPP
#21 /27 2月 12日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.22 km
存活时间
3分 45秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 FPP
#7 /30 2月 12日
Map
Sanhok
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
3.00 km
存活时间
18分 54秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#13 /18 2月 11日
Map
Karakin
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.03 km
存活时间
1分 10秒
Longest
0m
Members
登录中
查看更多比赛信息