Steam头像图片
woshinimamaya_

最近升级 1天前

图标 单排

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排 5小时 2W 7T 26L

黄金级 3

黄金级 3

2,593 Survival Point

889,504位 前 21.6%

2W 7T 19L

0.91

前 39.4%

5.7%

前 11.9%

25.7%

前 40.5%

136

前 34.8%

35

前 30.0%

3

前 59.5%

33.3%

前 12.7%

247.7m

前 20.2%

9分 32秒

前 46.4%

#18.2

图标 双排 FPP

没有记录

0W 0T 0L

没有记录

图标 四排 59小时 19W 154T 178L

钻石级 3

钻石级 3

4,467 Survival Point

480,697位 前 7.95%

19W 154T 24L

0.89

前 39.2%

5.4%

前 21.6%

49.3%

前 26.0%

126

前 41.6%

351

前 9.28%

8

前 17.7%

21.0%

前 36.2%

335.2m

前 18.7%

10分 08秒

前 55.9%

#11.5

图标 四排 FPP 1小时 0W 4T 6L

白银级 4

白银级 4

1,309 Survival Point

1,240,983位 前 57.2%

0W 4T 2L

0.50

前 59.6%

0.0%

前 100.0%

40.0%

前 46.6%

97

前 52.3%

10

前 56.6%

2

前 66.3%

40.0%

前 10.6%

37.6m

前 66.1%

8分 00秒

前 56.2%

#12.9

Recent Match History

四排
#4 /17 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
76
倒地拉起
0
移动距离
1.15 km
存活时间
10分 17秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#13 /16 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.12 km
存活时间
4分 23秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#8 /17 3天前
Map
Karakin
击杀
2
伤害
185
倒地拉起
0
移动距离
0.99 km
存活时间
7分 59秒
Longest
25m
Members
登录中
四排
#9 /18 3天前
Map
Karakin
击杀
1
伤害
348
倒地拉起
2
移动距离
0.58 km
存活时间
7分 09秒
Longest
95m
Members
登录中
四排
#8 /14 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.96 km
存活时间
7分 11秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#2 /17 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.00 km
存活时间
55秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#13 /17 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
205
倒地拉起
1
移动距离
0.22 km
存活时间
3分 59秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#14 /18 3天前
Map
Karakin
击杀
0
伤害
81
倒地拉起
0
移动距离
0.14 km
存活时间
3分 20秒
Longest
0m
Members
登录中
四排
#2 /17 3天前
Map
Karakin
击杀
1
伤害
476
倒地拉起
1
移动距离
1.86 km
存活时间
18分 50秒
Longest
123m
Members
登录中
四排
#6 /16 3天前
Map
Karakin
击杀
1
伤害
156
倒地拉起
2
移动距离
0.42 km
存活时间
4分 41秒
Longest
140m
Members
登录中
查看更多比赛信息