It is not up to date. Click the [Renew] button below to update to the latest!
Steam头像图片
Yanshuye

最近升级 4月 23日

单排

没有记录

四排

没有记录

单排 (FPP)

没有记录

四排 (FPP) 1W 32T 14L

Gold 2
Gold 2 2,371 RP

133,580位 前 13.7%

1승 32탑 14패

1.26

前 32.5%

2.1 %

前 39.6%

70.2 %

前 28.6%

212

前 20.5%

47

前 25.5%

#7.1

  • 10
  • 12
  • 8
  • 9
  • 5
  • 12
  • 11
  • 12
  • 11
  • 4

Normal Stats

图标 单排

没有记录

没有记录

图标 单排 FPP

没有记录

没有记录

图标 双排

没有记录

没有记录

图标 双排 FPP

没有记录

没有记录

图标 四排

没有记录

没有记录

图标 四排 FPP 50分 0W 2T 2L

Unranked

 

0 Survival Point

0W 2T 0L

1.00

0.0%

50.0 %

144

4

2

0.0%

54.8m

12分 36秒

#-

Recent Match History

四排 (FPP)
#7 /15 4月 23日
Map
Erangel
主要武器
M416
击杀
0
伤害
26
倒地拉起
0
移动距离
4.12 km
存活时间
13分 20秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#10 /16 4月 23日
Map
Erangel
主要武器
M416
击杀
0
伤害
222
倒地拉起
1
移动距离
0.67 km
存活时间
8分 10秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#1 /15 4月 23日
Map
Miramar
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
0.17 km
存活时间
2分 27秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#8 /16 4月 22日
Map
Sanhok
主要武器
M416
击杀
3
伤害
293
倒地拉起
3
移动距离
1.27 km
存活时间
10分 23秒
Longest
24m
Members
登录中
四排 (FPP)
#9 /16 4月 22日
Map
Erangel
主要武器
Mini 14
击杀
1
伤害
291
倒地拉起
2
移动距离
5.51 km
存活时间
15分 28秒
Longest
38m
Members
登录中
四排 (FPP)
#5 /16 4月 22日
Map
Miramar
主要武器
SKS
击杀
0
伤害
59
倒地拉起
0
移动距离
5.07 km
存活时间
12分 58秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#12 /17 4月 22日
Map
Erangel
主要武器
AKM
击杀
0
伤害
66
倒地拉起
0
移动距离
0.14 km
存活时间
3分 15秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#11 /15 4月 22日
Map
Erangel
击杀
0
伤害
0
倒地拉起
0
移动距离
3.13 km
存活时间
14分 17秒
Longest
0m
Members
登录中
四排 (FPP)
#12 /15 4月 21日
Map
Vikendi
主要武器
Mini 14
击杀
1
伤害
100
倒地拉起
1
移动距离
1.56 km
存活时间
10分 14秒
Longest
105m
Members
登录中
四排 (FPP)
#11 /16 4月 20日
Map
Erangel
主要武器
M24
击杀
0
伤害
234
倒地拉起
1
移动距离
1.86 km
存活时间
19分 46秒
Longest
0m
Members
登录中
查看更多比赛信息